top of page

Как си представяме училището на бъдещето?

Актуализирано: 25.02


Абсолютно в реда на нещата е действащите поколения да гледат с недоволство и неразбиране на поведението на подрастващите. Историята се повтаря от хилядолетия. По-възрастните смятат, че младите са разглезени, нищо не знаят и нямат ценностна система. Не можем да отречем все пак, че успоредно с това, някак парадоксално, част от обществото чака следващото поколение да допринесе за по-добро бъдеще.

Днес светът се развива с невъобразими темпове и в неясна за нас, отговорните за образованието на младото поколение, посока. Верни ли са предположенията ни за това как ще изглежда животът на земята, когато децата ни трябва да заемат ролята на съзнателни и отговорни възрастни? От какви знания и умения ще се нуждаят, за да успеят в начинанията си?... Сещам се за нещо, което със сигурност ще им е от полза, за да се подготвят за неизвестното. И то е умението творчески да се адаптират към средата и да допринасят за нейното подобряване. За тази цел е необходимо да гледат критично на потопа от информация; да познават и да заявяват себе си;  да се справят с разрешаването на всякакви казуси; да проявяват далновидност за своите цели и нужди;  да създават и управляват успешни взаимоотношения в обществото. 


Чували ли сте за Демократично образование? Това е образованието на бъдещето. В едно подобно училище децата се насочват според интересите си и заложените в тях таланти с помощта на компетентен  възрастен – учител, чието призвание е да ги съпровожда и подкрепя в техните избори, помага им да планират постигането на целите си и осигурява стимулиращи за процеса ресурси. 

Демократичното образование е съвременно решение, което има реален шанс един ден да измести сегашната остаряла образователна система като неефективна и ненужна. Светът се нуждае от коренна промяна в начина, по който масово мислим за образованието и за реализирането на потенциала на младото поколение. Нуждаем се още сега от нов тип училище за нашите деца.

Демократичните училища не само предоставят знания и умения, но и подготвят учениците да бъдат активни граждани, способни да разбират и участват в демократични процеси. Този модел може да изиграе ключова положителна роля за формирането на бъдещето на обществото в няколко аспекта: 

  • Развитие на гражданска отговорност: чрез насърчаване на учениците да разбират своите права и отговорности като граждани. Те се учат да се ангажират с обществените въпроси, да участват в обществения живот и да се борят за промени, които считат за важни и необходими.

  • Разнообразие и приемственост: като се стреми да признае и цени различията между хората, същевременно насърчавайки включването на всички в ежедневни житейски процеси. Това подготвя учениците за живот и работа в многообразни общества.

  • Критично мислене: стимулирайки учениците да разглеждат информацията критично, да анализират различни гледни точки и да създават информирано мнение. Това е от съществено значение за функционирането на демократичното общество, в което гражданите да могат да разбират сложни въпроси и да вземат участие в дебатите по тях.

  • Уважение към правата на другите: като учи учениците да уважават правата и свободата на другите. Това помага за създаването на толерантна и приемствена общност, в която различията се ценят и зачитат.

  • Емпатия и сътрудничество: чрез насърчаване развитието на емпатия и умения за сътрудничество. Учениците се учат да разбират и да се грижат за нуждите на другите, както и да работят заедно за постигането на общи цели.

Виждам в изброените аспекти ценности, които прилягат на общочовешките потребностите в днешно време. Припознаването и внедряването им е важно за създаване на отворено, толерантно и просветено общество, в което всеки един индивид има възможност да се развие и да допринесе за обществения живот.


Демократични училища функционират в редица европейски страни, както и в САЩ, Израел, Австралия, Русия и други и то не само като частни училища. “Днес бумът на демократичните училища в развитите страни е огромен и тяхната бройка нараства с всяка изминала година.” (*) Има държави, в които този модел е официално признат и много семейства го предпочитат, а на свой ред училищата с тази политика биват финансирани щедро от общините. Осъзнаването на необходимостта децата да израстват в синхрон с демократични ценности и нарастващото търсене на такъв тип училища, предопределят развитието на демократичното образование като “моделът на бъдещето”. За съжаление Демократичният образователен модел е малко популярен в България. Все още…

Вярвам, че обществата, които инвестират в демократично образование, ще имат в бъдеще по-активни и ангажирани граждани, които са способни да създадат по-справедливи, толерантни и устойчиви нации. Такъв тип колективи е по-вероятно да се справят със социалните предизвикателства и да постигнат прогресиращо развитие за напред.  А какво общество искаме да имаме ние в България?...


Вероника Фурнаджиева

02.2024

34 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page