top of page

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

image.png


С МОЕТО ТЕМПО:

САМОУПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


Основна цел на иновацията – повишаване на академичните резултати по математика и внедряване на практиката „Самоуправление на учебния процес“: Овластяване на учениците да поемат отговорност за своето обучение, като имат автономия за вземане на решения. Учениците поставят свои собствени цели и управляват напредъка си.

 

Основно предизвикателство при обучението в групов формат е различното темпо, с което се възприема и усвоява материала, както и различното ниво на знания на учениците от един и същи клас. Наличието на “празнини“, натрупани от предходни периоди, се отразява негативно върху възприемането на новите знания. Наваксването им е трудно изпълнимо при следване на един и същ план на за целия клас.

Иновацията решава този проблем и дава възможност за напредък на всеки ученик с неговото темпо. Това води до фундаментална полза, надхвърляща областта на академичните постижения, а именно: учениците поемат управлението на процеса на собственото учене.

Успешното прилагане на иновацията отваря врата за мултиплициране на опита и разширяване на обхвата на прилагане. Води до дигитализация на учебния процес и го прави не толкова зависим от учителя. Дава възможност за връщане и попълване на празноти, достатъчен брой повторения на уроците, а също и за постигане на „пълно майсторство“ за всяко дете. Това е начин да бъдат зачетени  индивидуалните особености по отношение на скорост на възприемане, стил на учене, темперамент - диференцирано преподаване. 

Саморегулацията и правенето на избори е необходимо условие за развиване на отговорност, което резонира изцяло с ценностите на демократичното образование.

Описание:

1. Въвеждане на  платформата на Кан Академия като основен метод на преподаване в часовете  по математика за желаещите деца от прогимназиален и гимназиален етап.  Часовете ще бъдат провеждани в компютърния кабинет, в присъствието на учител по математика. Всички ученици ще разполагат със собствен училищен акаунт, свързан с училищните класни стаи в Google Classroom. Учениците ще работят на индивидуални компютри, оборудвани със слушалки. Учениците ще имат възможност за многократно гледане на новия материал според нуждите си, или да упражняват вече взет материал, а учителят е на разположение за разясняване и помощ. Чрез този метод е възможно учениците в един и същи клас по едно и също време да работят върху различни теми и задачи, според индивидуалните си потребности. 

Извън часовете от седмичното разписание, учениците ще имат възможност да вземат допълнителни часове по математика. Всеки учебен ден, във времето за самоподготовка и заниманията по интереси,  компютърният кабинет ще бъде достъпен за учениците, като през това време ще бъде осигурен втори учител по математика. Допълнителните часове ще бъдат пълноценни часове, в които ще е възможно преподаване на нов или пропуснат материал, както и за упражнения. Съобразно поставените си цели, учениците ще имат реална възможност да работят за постигане на т. нар. “пълно майсторство“. В допълнителните часове могат да влизат едновременно деца от различни класове.

Взетите допълнителни часове ще бъдат отчитани чрез дневници за индивидуален напредък. При достигане на пълния размер на съответния хорариум, както и при постигане на поставените цели, учениците ще могат да избират дали да продължат работата върху надграждане на знания и умения по предмета, включително и върху материал за следващ клас, или да влязат в ролята на помощник - учител за връстниците си, или за ученици от по-долни класове. Влизайки в ролята на преподаващ, ученикът ще има уникалната възможност да погледне изучавания материал от друга гледна точка и да го осмисли допълнително през призмата на обяснението.

2. Важна част от проекта е установяване на положителна корелация между резултатите, постигнати чрез платформата и на текущо вътрешно стандартно оценяване чрез тестове, както и с резултати от националното външно оценяване. Доказването на ефективността на ученето през платформата, ще даде възможност да се облекчава все повече текущото вътрешно оценяване и да се разчита на резултатите от платформата.

3. Платформата дава възможност и за учене на математика на чужд език, което е улеснение за чуждоезични деца, които са все още в процес на усвояване на български език. За паралелките с интензивно изучаване на английски език, от 9 клас, математика ще се изучава на английски, включително и с  платформата на Кан Академия.

4. Учителят е поставен в нова роля – той не се възприема като единствен източник на информация, носещ цялата отговорност за учебния процес. Той е в ролята на съюзник, подкрепяща фигура за постигане на целите на учениците. В рамките на проекта ще бъдат въведени индивидуални дневници за напредък за всеки ученик.

5. Важен иновативен елемент е наличието на ментор (наставник) за всяко дете, което е практика в училището. Менторът следи за постиженията, динамиката в мотивацията, дали детето ползва всички възможни ресурси, придружава го в проследяването на поставените цели. При установяване на спад в мотивацията той заедно с детето, а при нужда и със семейството, изследва причините за това.

bottom of page